ගමෙන් බිහිවූ ලංකාවේ සාර්ථකම ව්‍යාපාරිකයින් 5 දෙනෙක් -

ගමෙන් බිහිවූ ලංකාවේ සාර්ථකම ව්‍යාපාරිකයින් 5 දෙනෙක් -

මහපොළොවෙන් සිටුමැදුරට ~ උපුටා ගෑනීම aniwa.lkජීවිතය කියන්නෙ හරි පුදුමාකාර දෙයක්. වෙලාවකට අපිව බිඳ වැටෙනවා. සමහර වෙලාවට අපිව උඩින්ම තියනවා. එත් අපිව ඉහලට යන ප්‍රමාණයට වඩා බිඳ වැටෙන ප්‍රමාණය වැඩි...

Read Now
Report